Catalunya per equips, ronda 3 : X.Benet – Jove promesa

Play online chess

/* */if ((typeof ichess_create)!=’undefined’)/* */{o=new ichess_create(11,’ichess436577′,3);if(o){/* */o.im(‘g1f3d7d5d2d4g8f6c2c4e7e6b1c3c7c5e2e3b8c6f1d3f8e7e1g1’+/* */’e8g8b2b3d5c4b3c4g8h8d3c2c5d4e3d4b7b6c1f4c8a6c3b5a6b5c4b5c6b4’+/* */’f3e5f6d5f4d2a8c8c2e4f7f5e4d5d8d5d2b4e7b4e5c6b4d6a2a4a7a6d1e2’+/* */’f8f6a1c1c8c7f1e1f6h6c6e5h6f6c1c7d6c7e1c1d5d8b5a6f6f8e2c4c7e5’+/* */’d4e5d8d7c4c7d7a4c7b6a4f4b6c5h8g8a6a7f8d8c5c6g8f7c1f1f4e4c6e4’+/* */’f5e4f1a1d8a8g1f1f7g6f1e2g6f5a1a5f5f4g2g3f4f5e2e3g7g5h2h3h7h5’+/* */’g3g4h5g4h3g4f5g4e3e4g4h3e4d4h3g2a5a2g2f3d4c5f3f4c5d6f4e4d6c7’+/* */’e4e5c7b7a8f8a7a8f8a8a2a8e5e4a8a3e4f4b7c6e6e5c6d5e5e4a3e3g5g4’+/* */’d5d4’);/* */o.il(0,0,1);/* */o.ip([106,0], [‘q’,’-‘]);/* */o.ia([”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”,”/* */,”,’Alternative%20variation%3A%208…%20b6%209.%20Bb2%20%24’+/* */’11%0A’,”,’Aparta%20el%20rei%20a%20h8%20per%20amena%E7ar%20’+/* */’el%20meu%20pe%F3%20de%20d4%2C%20ja%20quq%20amb%20el%20rei%2’+/* */’0a%20g8%2C%20si%209.%20%20-%20cxd%2C%2010.exd-Cxd%2C%2011.C’+/* */’xC-DxC%2C%2012.Axh8%21%21+%2C%20i%20el%20negre%20perd%20la%’+/* */’20Dama.%20Per%20tant%2C%20Rh8%20%E9s%20una%20jugada%20prodi’+/* */’l%E0ctica%20i%20a%20m%E9s%20d%27atac%2C%20perqu%E8%20allibe’+/* */’ra%20al%20rei%20de%20l%27escac%20i%20indirectament%20ataca%’+/* */’20el%20pe%F3%20de%20d4′,’Alternative%20variation%3A%2010.%2’+/* */’0Be2%20a6%20%2414%0A’,”,’Els%20dos%20peons%20blancs%20de%2’+/* */’0c4%20i%20d4%2C%20si%20b%E9%20formen%20una%20illa%20i%20en%’+/* */’20total%20en%20tinc%203%20contra%202%20iles%20de%20peons%20’+/* */’negres%2C%20em%20d%F3na%20esperances%20de%20drear-me%20un%2’+/* */’0pe%F3%20passat%20m%E9s%20endavant.%20I%20se%20sap%20que%20’+/* */’a%20m%E9s%20illes%20de%20peons%2C%20m%E9s%20inferioritat%20’+/* */’estructural.’,”,’Las%20blancas%20tienen%20una%20posici%F3n’+/* */’%20muy%20activa%0A’,”,”,”,’Las%20blancas%20tienen%20pare’+/* */’ja%20de%20alfiles.%0A’,’Las%20blancas%20tienen%20una%20posi’+/* */’ci%F3n%20muy%20activa%0A’,’Alternative%20variation%3A%2015.’+/* */’%20Bb3%20Nbd5%2016.%20Be3%20Rc8%20%2411%0A’,”,”,’Las%20ne’+/* */’gras%20amenazan%20ganar%20material%3A%20Tc8xc2%0AAlternativ’+/* */’e%20variation%3A%2016…%20Nxc2%2017.%20Qxc2%20a6%2018.%20a’+/* */’4%20%2411%0A’,”,”,’Alternative%20variation%3A%2018.%20a3%’+/* */’20fxe4%2019.%20axb4%20Bd6%2020.%20Rxa7%20Rc7%2021.%20Rxc7%2’+/* */’0Nxc7%20%2414%0A’,’Alternative%20variation%3A%2018…%20exd’+/* */’5%2019.%20Rc1%20Rxc1%2020.%20Qxc1%20%2418%20%2820.%20Bxc1%2’+/* */’0%246%20Qc8%20%2416%20%2820…%20Nxa2%20%242%20%5Bser%EDa%2’+/* */’0estupendo%20si%20no%20fuera%20por%5D%2021.%20Bd2%20%2418%2’+/* */’9%29%0A’,”,”,’Las%20blancas%20amenazan%20ganar%20material’+/* */’%3A%20Cc6xb4.%20%27%21%20el%20caballo%20es%20el%20caballo%2’+/* */’1%27%0A’,’Alternative%20variation%3A%2020…%20Qxb5%20%5Bno’+/* */’%20conduce%20a%20nada%20importante%5D%2021.%20Nxa7%20Qd7%20’+/* */’22.%20Nxc8%20Rxc8%2023.%20Rc1%20%2418%0A’,”,’Las%20negras%’+/* */’20amenazan%20ganar%20material%3A%20a6xb5%0A’,”,”,”,’Alte’+/* */’rnative%20variation%3A%2023…%20Rff8%2024.%20Rfe1%20Rfe8%2’+/* */’025.%20Ne5%20axb5%2026.%20Qxb5%20Bxe5%2027.%20dxe5%20%2414%’+/* */’0A’,’Alternative%20variation%3A%2024.%20Ne5%20Rxc1%2025.%20’+/* */’Rxc1%20axb5%2026.%20Qxb5%20%2416%0A’,’Alternative%20variati’+/* */’on%3A%2024…%20a5%20%2411%20%5Bla%20mejor%20manera%20de%20’+/* */’contraatacar%5D%0A’,’Aqu%ED%20la%20posici%F3%20blanca%20ja%’+/* */’20comen%E1%20a%20ser%20superior%3A%0A1.%20El%20cavall%20%E9’+/* */’s%20molt%20fort%20i%20les%20torres%20estan%20lligades.%0A2.’+/* */’%20el%20seu%20rei%20no%20t%E9%20cap%20torra%20a%20la%20fila’+/* */’%208%20que%20pugui%20defensar%20entrades%20de%20les%20torre’+/* */’s.’,’Alternative%20variation%3A%2025…%20Rh4%2026.%20Rxc7%’+/* */’20%2826.%20bxa6%20%5Bno%20tiene%20punto%20de%20comparaci%F3’+/* */’n%5D%20Rxd4%2027.%20Rxc7%20Bxc7%20%2418%29%2026…%20Bxc7%2’+/* */’027.%20Qc2%20Rxd4%2028.%20Qxc7%20%2418%0A’,”,”,”,’Altern’+/* */’ative%20variation%3A%2027…%20Bd6%20%5B%20rezando%20para%2’+/* */’0pedir%20un%20milagro%5D%2028.%20bxa6%20Rf8%20%2418%0A’,’Pe’+/* */’%F3%20passat%2C%20i%20amb%20la%20simplificaci%F3%20el%20bla’+/* */’nc%20queda%20m%E9s%20actiu%20per%20tenir%20la%20torre%20mil’+/* */’lor%20posicionada.’,”,’Alternative%20variation%3A%2029.%20’+/* */’a7%20Bd6%2030.%20Rc6%20Bxe5%2031.%20Qxe5%20Rg8%20%2418%0A%0’+/* */’AAtacant%20el%20punt%20feble%20e6%20i%20amena%E7ant%20guany’+/* */’ar%20un%20alfil%20net%3A%20Doble%20atac%21%0A’,”,”,’Alter’+/* */’native%20variation%3A%2030…%20Qa8%20%5B%20no%20es%20la%20’+/* */’salvaci%F3n%5D%2031.%20Qb5%20%2418%0A’,’Buscant%20el%20canv’+/* */’i%20de%20dames%20per%20coronar%20amb%20m%E9s%20facilitat%20’+/* */’el%20pe%F3%20passat.’,”,”,’Alternative%20variation%3A%203’+/* */’2…%20h5%20%5B%20ya%20no%20cambiar%E1%20nada%5D%2033.%20a7’+/* */’%20h4%2034.%20h3%20%2418%0A%0AAmena%E7a%20DxT++%20MAT%20i%2’+/* */’0Dxe5.%20Doble%20atac.%0A’,’Una%20jugada%20multifuncional%2’+/* */’0%3B-D%3A%0A1.%20Defensa%20la%20torre%0A2.%20Defensa%20el%2’+/* */’0pe%F3%0A3.%20Ataca%20la%20torre%20negra%2C%20amena%E7ant%2’+/* */’0mat%0A4.%20D%F3na%20suport%20a%20la%20casell%20a7%20perqu%’+/* */’E8%20el%20pe%F3%20passat%20pugui%20avan%E7ar.%0A%0AQu%E8%20’+/* */’m%E9s%20es%20pot%20demanar%20d%27una%20jugada%3F’,’Alternat’+/* */’ive%20variation%3A%2033…%20Rg8%20%5B%20no%20es%20de%20muc’+/* */’ha%20ayuda%5D%2034.%20a7%20h6%2035.%20Qc6%20%2418%0A’,”,’A’+/* */’lternative%20variation%3A%2034…%20Qe4%20%5B%20no%20resuel’+/* */’ve%20nada%5D%2035.%20Qd6%20h5%2036.%20Qxe6+%20Kh7%2037.%20Q’+/* */’c6%20Qxe5%2038.%20a8%3DQ%20Rxa8%2039.%20Qxa8%20%2418%0A’,’A’+/* */’lternative%20variation%3A%2035.%20g3%20Qa4%2036.%20Rb1%20Re’+/* */’8%20%2418%0A%0AControl%B7lant%20la%20casella%20de%20coronac’+/* */’i%F3.’,’Despr%E9s%20d%27aquesta%20jugada%20no%20serveix%20a’+/* */’8%20%3D%20Dama%2C%20per%20Txa8%20i%20si%20DxT%2C%20DxT++%20’+/* */’MAT%20i%20guanya%20el%20negre.%20Abans%20si%20que%20servia%’+/* */’20perqu%E8%20amb%20el%20rei%20a%20la%20fila%208%2C%20quan%2’+/* */’0la%20dama%20blanca%20menja%20la%20torre%20a%20a8%2C%20es%2’+/* */’0fa%20escac%20i%20el%20negre%20ha%20de%20moure%20el%20rei%2’+/* */’C%20aix%ED%20no%20pot%20fer%20el%20mat.’,’Alternative%20var’+/* */’iation%3A%2036.%20h4%20%2418%20%5B%20parece%20mejor%5D%0A%0’+/* */’ADefenso%20f2%20per%20una%20possible%20entrada%20de%20la%20’+/* */’torre%20a%20d2′,’Alternative%20variation%3A%2036…%20Qxe5%’+/* */’20%5Bno%20puede%20cambiar%20lo%20que%20espera%20al%20%3F%5D’+/* */’%2037.%20a8%3DQ%20Rxa8%2038.%20Qxa8%20%2418%0A%0AGaireb%E9%’+/* */’20obligada’,’Alternative%20variation%3A%2037.%20Qc7+%20%5By’+/* */’%20el%20Blanco%20vence%5D%20Ke8%2038.%20Qxg7%20%2418%0A’,”/* */,”,”,”,”,”,”,’%5B%25emt%200%3A00%3A00%5D%0A’]);/* */o.ih(1,’Catalunya%20per%20equips%202011%2C%20%3F’,’Benet%2’+/* */’C%20Xavier%20%281918%29%20vs.%20Pozanco%2C%20Marc%20%282113’+/* */’%29′);/* */o.go(0,0);}}/* */

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Escacs. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s